۱۳۹۷-۰۷-۲۳

اصول تغذیه گوسفند پرواری و بهترین زمان برای پایان دوره پرواربندی

تغذیه گوسفند پرواری: گوسفند پرواری برای زنده ماندن به مقداری غذا نیاز دارد که به آن جیره نگهداری می گویند. همچنین به میزان غذایی که دام […]